ทัวร์ไต้หวันแบบส่วนตัว 5 วัน 4 คืน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

Day 1 ไทเป – หนานโถว


รถพร้อมคนขับ รับท่านจากสนามบิน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน เป็นเมืองเดียวที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการทำการเกษตร ทำนาข้าว เพาะปลูกชา ทำให้พื้นที่ดังกล่าวแลดูเขียวชอุ่ม มีสภาพแวดล้อมที่ดี เมืองนี้มั่งคั่งด้วยทรัพยากร และทัศนียภาพที่สวยงาม จนได้รับการขนานนามว่า “สวิตเซอร์แลนด์ตะวันออก”

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

เมืองหนานโถว Nantou

Day 2 ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง – อุทยานแห่งชาติอาลีซัน


เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม
นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา (Sun Moon Lake) ได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” ตั้งอยู่ในเขตอำเภอหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไต้หวัน เป็นทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน มีเกาะที่มีชื่อว่า กวง หวา เต่า ซึ่งเป็นเกาะที่เล็กตั้งอยู่กลางทะเลสาบ ด้านทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคล้ายพระอาทิตย์ ส่วนด้านทิศใต้นั้นมีรูปทรงคล้ายพระจันทร์เสี้ยว จึงถูกขนานนามว่า ทะเลสาบสุริยันจันทรา
นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ (Wen Wu Temple) เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ซึ่งภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อ และเทพกวนอู เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะมาสักการะและขอพรด้านการศึกษา เพราะเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญา และและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาหลายพันปีว่า การได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะทำให้ได้ประสบพบแต่ความซื่อสัตย์ มีคนจงรักภักดีต่อผู้ที่บูชา ปราศจากคนปองร้ายและเชื่อว่าจะสามารถฝ่าฟัน หรือต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตไปได้ด้วยดี คิดการวางแผนหน้าที่การงานใดๆ ก็จะประสบความสำเร็จ
นำท่านเดินทางสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง (Xuanguang Temple) เป็นวัดเก่าแก่มาก ซึ่งสร้างมาเพื่อเป็นเกียรติ ให้พระถังซำจั๋ง พระถังซัมจั๋งถือได้ว่า เป็นพระสงฆ์ที่ฝักใฝ่การศึกษา ซึ่งท่านได้เรียบเรียงบันทึกเกี่ยวกับพุทธศาสนาในอินเดีย ถวายแด่พระเจ้าถังเกาจง พระจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ถังในเวลานั้น และยังมีบทความที่เขียนอีกมากมาย จึงและกลายแรงบันดาลใจให้กับนักปราชญ์เป็นจำนวนมาก ด้วยเพราะเหตุนี้ทำให้พระถังซัมจั๋งได้รับการยกย่องเคารพนับถืออย่างกว้างขวาง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน (Alishan National Park) ป็นแหล่งผลิตชาคุณภาพสูงที่ขึ้นชื่อในระดับนานาชาติ คนไต้หวันนิยมเดินทางมาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดเขาในยามเช้าที่นี่ ตามความเชื่อดั้งเดิมที่ว่า หมอกบนยอดเขาในยามเช้า อุดมไปด้วยพลังชี่ซึ่งก็คือพลังลมปราณ ที่ถือเป็นพลังพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ หากได้มาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เขาอาหลี่ซาน จะถือว่าเป็นมงคลกับชีวิต ด้วยทัศนีย์ภาพสวยงามและอากาศที่ดี ทำให้อุทยานแห่งนี้ สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา Sun Moon Lake
วัดเหวินหวู่ Wen Wu Temple
วัดพระถังซัมจั๋ง Xuanguang Temple

อุทยานแห่งชาติอาลีซัน Alishan National Park

Day 3 นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน – ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต


เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม
นำท่านนั่ง รถไฟโบราณ (Alishan Forest Railway) เป็นรถไฟเล็กโบราณที่ญี่ปุ่นทิ้งเป็นมรดกตกทอดเอาไว้ และยังเป็นรถไฟเล็กที่ในปัจจุบันยังเหลืออยู่ 1 แห่งใน 3 แห่งของโลก เพื่อเดินทางขึ้นไปถึงยอดของเทือกเขาอาหลีซันชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าหลังเทือกเขาที่สูงที่สุดในไต้หวัน (อวี้ซัน) มีวิวทิวทัศน์เป็นทะเลหมอกและขุนเขาที่ตั้งเป็นปราการทางธรรมชาติที่งดงามเหมือนอยู่บนพื้นแห่งสรวงสวรรค์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป (Taipei) เมืองหลวงของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองที่เจริญที่สุดของประเทศ นำท่านช้อปปิ้ง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (Shilin Night Market) เป็นตลาดนัดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ถ้าใครที่มาไทเปแล้วไม่มาเยือนที่นี่ ถือว่ามาไม่ถึง เปิดให้บริการในช่วงเย็นไปจนถึงประมาณเที่ยงคืน ที่นี่เหมาะสำหรับทั้งขาช้อป และขาชิม มีร้านแฟชั่นให้ช้อปปิ้ง และมีร้านอาหารสตรีทฟู้ดให้ชิมหลากหลาย สินค้าแฟชั่นจะมีทั้งหมดตั้งแต่เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ราคาไม่แพง มีตั้งแต่ 100 ดอลลาร์ไตหวันเป็นต้นไป ราคาใกล้เคียงกับประเทศไทย


ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

รถไฟโบราณ Alishan Forest Railway
ไทเป Taipei
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต Shilin Night Market


Day 4 อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ – พิพิธภัณฑ์กู้กง – อุทยานเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ไทเป101


เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ (National Revolutionary Martyrs' Shrine) เป็นอนุสรณ์สถานการปฏิวัติแห่งชาติสร้างขึ้นเพื่อสักการะดวงวิญญาณของทหารจำนวน 330,000 คน เสียสละชีวิตในช่วงสงครามจีน-ญี่ปุ่น และสงครามกลางเมืองของประเทศจีน แหล่งเรียนรู้สำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศไต้หวัน
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง (National Palace Museum) พิพิธภัณฑ์ที่แสนงดงามแห่งนี้เป็นสถานที่เก็บศิลปวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณบางชิ้นมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปถึง 5,000 ปี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ชานกรุงไทเปและเป็นสถานที่เก็บสมบัติและวัตถุโบราณของจีนที่มีชื่อเสียงของโลกที่ประเมินมูลค่ามิได้กว่า 620,000 ชิ้น จากพระราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์รวมทั้งยุคทองทั้ง 5 แห่งประวัติศาสตร์จีน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เก็บรวบรวมศิลปวัตถุของจีนที่มีมูลค่ามหาศาลมากที่สุด และยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องจากศิลปวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้มีจำนวนมาก จึงต้องมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการจัดวางให้ชมศิลปวัตถุที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่วัตถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง เช่น เรือแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว และหยกสีน้ำตาลเหมือนหมูสามชั้นจะมีให้ชมตลอดปี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว (Yeh Liu National Park) มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล การกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน
นำท่านเดินทางสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) เป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์ กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง จึงมีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ ” เปยฉิงเฉิงชื่อ ” และ ” อู๋เหยียนเตอะซันซิว ” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทาง มาชื่นชมความงดงามของที่นี่ นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดินเก่าแก่ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ทำให้จิ่วเฟิ่นกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซื้อของกินที่แปลกตา อีกทั้งยังมีบัวลอยเผือกที่โด่งดังที่สุดในไต้หวัน เนื่องจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนที่ไหน ท่านสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได้ นอกจากนี้ยังมีสินค้าอีกมากมาย ที่ทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (Taipei 101) ตึกที่มีความสูงถึง 509 เมตร สัญลักษณ์ของ เมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในไทเปอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและมีลิฟต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที บริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่งบริเวณนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน เปรียบเสมือนจิมซาจุ่ย ของฮ่องกงหรือพารากอนของกรุงเทพฯ เลยทีเดียว


ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ National Revolutionary Martyrs' Shrine
พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง National Palace Museum
อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว Yeh Liu National Park

ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น Jiufen Old Street
ตึกไทเป 101 Taipei 101

Day 5 วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง


เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ วัดหลงซาน (Longshan Temple) ผลงานแกะสลักอันหรูหรา ประตูเข้าออกที่บรรจงสร้างอย่างปราณีตและมวลหมู่เทพเจ้าและเทพยดากว่า 165 องค์ ยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่วัดสไตล์พุทธและเต๋าที่ทุกคนศรัทธาหนึ่งในสถานที่ที่ควรมาเยี่ยมเยือนเมื่ออยู่ในไทเป ที่นี่ สัมผัสกับความศักดิ์สิทธิ์จากไต้หวัน นักท่องเที่ยวที่ต้องการสร้างศรัทธา หรือแม้แค่ต้องการเชยชมตัวอย่างผลงานการตกแต่งเชิงสถาปัตยกรรมอันละเอียด และปราณีตของจีน ก็สามารถมาที่วัดหลงซานได้ เพราะคุณสามารถทำทั้งสองอย่างได้ที่นี่ วัดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1738 และสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่เจ้าแม่กวนอิมผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธ วัดหลงซานได้รับการก่อสร้างขึ้นใหม่ในช่วงต้นของทศวรรษที่ 1900 ปัจจุบันได้หลอมรวมองค์ประกอบแห่งพุทธและเต๋าเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) อาคารสีขาวสี่ด้าน ขนาดใหญ่ สะดุดตามาแต่ไกล ส่วนหลังคามีสีน้ำเงิน ตั้งตระหง่าน ณ บริเวณพื้นที่เขตจงเจิ้นของเมืองไทเป โดยมีอาคารสองแห่งใหญ่ ๆ ตั้งคู่ทางด้านหน้าทั้งขวาและซ้าย คือ National Theater และ National Concert Hall ส่วนบริเวณรอบ ๆ มีสวนสาธารณะที่ชาวไทเปสามารถเดินทางมาออกกาลังกาย และสูดอากาศยามเช้าได้ อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดี เจียง ไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้นสร้างจากโลหะสัมฤทธิ์ ตัวตึกมีสีขาว หลังคาปูกระเบื้องสีฟ้า ผนังทาด้วยหินอ่อน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้เป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน เป็นตัวแทนของท้องฟ้า พระอาทิตย์และเลือดเนื้อที่สูญเสียไป เป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง (Ximending) เป็นสถานที่ช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไทเป มีร้านค้า, ร้านอาหารต่างๆมากมายที่จะสร้างสีสัน และความเพลิดเพลินให้กับผู้ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าที่ซีเหมินติงแห่งนี้

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัดหลงซาน Longshan Templ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค Chiang Kai-Shek Memorial Hall
ซีเหมินติง Ximending