ทัวร์ไต้หวันแบบส่วนตัว 4 วัน 3 คืน เย่หลิว อี้หลาน


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

Day 1 เย่หลิ่ว – จิ่วเฟิน


รถพร้อมคนขับ รับท่านจากสนามบิน
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว (Yeh Liu National Park) มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล การกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน
นำท่านเดินทางสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) เป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์ กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง จึงมีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ ” เปยฉิงเฉิงชื่อ ” และ ” อู๋เหยียนเตอะซันซิว ” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทาง มาชื่นชมความงดงามของที่นี่ นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดินเก่าแก่ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ทำให้จิ่วเฟิ่นกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซื้อของกินที่แปลกตา อีกทั้งยังมีบัวลอยเผือกที่โด่งดังที่สุดในไต้หวัน เนื่องจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนที่ไหน ท่านสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได้ นอกจากนี้ยังมีสินค้าอีกมากมาย ที่ทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

เย่หลิ่ว Yeh Liu National Park
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น Jiufen Old Street

Day 2 อี้หลาน – บ่อน้ำพุร้อนเย็น


เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อี้หลาน (Yilan) เป็นมณฑลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวัน หันหน้าออกสู่ทะเล และ มีภูเขาล้อมรอบอีกสามด้าน ทำให้มณฑลอี้หลานมีสภาพแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ในมณฑลอี้หลานมีอุโมงค์ “Hsuehshan Tunnel” ที่ได้ชื่อว่ายาวเป็นอันดับสองในเอเชีย ซึ่งช่วยให้การเดินทางจากมณฑลอี้หลานไปมณฑลไทเปใช้เวลาไม่เกิน 50 นาที และจากสภาพแวดล้อมและน้ำพุร้อน/เย็น รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและสภาพภูมทัศน์ที่เขียวขจี มณฑลอี้หลาน จึงเป็นจุดหมายปลายทางที่สมบูรณ์แบบ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนจากการทำงานและเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงาม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ น้ำพุเย็น Su-ao (Su-ao Cold Spring) มีอุณหภูมิเฉลี่ย 22 องศาเซลเซียส มีค่าพีเอชอยู่ที่ 5.5 มีความใส สะอาด ปราศจากสีและกลิ่น สามารถอาบและดื่มได้ ปัจจุบัน มีน้ำพุเย็นเพียงไม่กี่แห่งในโลกเท่านั้น น้ำพุเย็น Su-ao เป็นหนึ่งในสองของน้ำพุเย็นที่มีในเอเชียตะวันออกเฉียงไต้
นำท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนหลูตง (Luodong Night Market) เป็นหนึ่งในตลาดกลางคืนชื่อดังและมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวัน เป็นแหล่งกินและช้อปที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองอี่หลาน(Yilan) มีอาหาร ขนม ของกินเล่น และเครื่องดื่มต่างๆให้บริการมากมาย ทั้งของท้องถิ่นที่บางทีหากินจากตลาดอื่นไม่ได้ ไปจนถึงแบบนานาชาติที่เป็นสไตล์ Street Food นอกจากของกินแล้วก็ยังมีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆอีกมากมาย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ของเล่น และของสะสมต่างๆ

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

อี้หลาน Yilan
น้ำพุเย็น Su-ao Su-ao Cold Springk
ตลาดกลางคืนหลูตง Luodong Night Market

Day 3 ไทเป – CITY TOUR


เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) อาคารสีขาวสี่ด้าน ขนาดใหญ่ สะดุดตามาแต่ไกล ส่วนหลังคามีสีน้ำเงิน ตั้งตระหง่าน ณ บริเวณพื้นที่เขตจงเจิ้นของเมืองไทเป โดยมีอาคารสองแห่งใหญ่ ๆ ตั้งคู่ทางด้านหน้าทั้งขวาและซ้าย คือ National Theater และ National Concert Hall ส่วนบริเวณรอบ ๆ มีสวนสาธารณะที่ชาวไทเปสามารถเดินทางมาออกกาลังกาย และสูดอากาศยามเช้าได้ อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดี เจียง ไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้นสร้างจากโลหะสัมฤทธิ์ ตัวตึกมีสีขาว หลังคาปูกระเบื้องสีฟ้า ผนังทาด้วยหินอ่อน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้เป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน เป็นตัวแทนของท้องฟ้า พระอาทิตย์และเลือดเนื้อที่สูญเสียไป เป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ
นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (Taipei 101) ตึกที่มีความสูงถึง 509 เมตร สัญลักษณ์ของ เมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในไทเปอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและมีลิฟต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที บริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่งบริเวณนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน เปรียบเสมือนจิมซาจุ่ย ของฮ่องกงหรือพารากอนของกรุงเทพฯ เลยทีเดียว

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง (Ximending) เป็นสถานที่ช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไทเป มีร้านค้า, ร้านอาหารต่างๆมากมายที่จะสร้างสีสัน และความเพลิดเพลินให้กับผู้ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าที่ซีเหมินติงแห่งนี้ ถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่เถาหยวน

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค Chiang Kai-Shek Memorial Hall
ตึกไทเป 101 Taipei 101
ซีเหมินติง Ximending

Day 4 พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง – วัดหลงซาน


เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง (National Palace Museum) พิพิธภัณฑ์ที่แสนงดงามแห่งนี้เป็นสถานที่เก็บศิลปวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณบางชิ้นมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปถึง 5,000 ปี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ชานกรุงไทเปและเป็นสถานที่เก็บสมบัติและวัตถุโบราณของจีนที่มีชื่อเสียงของโลกที่ประเมินมูลค่ามิได้กว่า 620,000 ชิ้น จากพระราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์รวมทั้งยุคทองทั้ง 5 แห่งประวัติศาสตร์จีน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เก็บรวบรวมศิลปวัตถุของจีนที่มีมูลค่ามหาศาลมากที่สุด และยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องจากศิลปวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้มีจำนวนมาก จึงต้องมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการจัดวางให้ชมศิลปวัตถุที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่วัตถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง เช่น เรือแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว และหยกสีน้ำตาลเหมือนหมูสามชั้นจะมีให้ชมตลอดปี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ วัดหลงซาน (Longshan Temple) ผลงานแกะสลักอันหรูหรา ประตูเข้าออกที่บรรจงสร้างอย่างปราณีตและมวลหมู่เทพเจ้าและเทพยดากว่า 165 องค์ ยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่วัดสไตล์พุทธและเต๋าที่ทุกคนศรัทธาหนึ่งในสถานที่ที่ควรมาเยี่ยมเยือนเมื่ออยู่ในไทเป ที่นี่ สัมผัสกับความศักดิ์สิทธิ์จากไต้หวัน นักท่องเที่ยวที่ต้องการสร้างศรัทธา หรือแม้แค่ต้องการเชยชมตัวอย่างผลงานการตกแต่งเชิงสถาปัตยกรรมอันละเอียด และปราณีตของจีน ก็สามารถมาที่วัดหลงซานได้ เพราะคุณสามารถทำทั้งสองอย่างได้ที่นี่ วัดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1738 และสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่เจ้าแม่กวนอิมผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธ วัดหลงซานได้รับการก่อสร้างขึ้นใหม่ในช่วงต้นของทศวรรษที่ 1900 ปัจจุบันได้หลอมรวมองค์ประกอบแห่งพุทธและเต๋าเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง National Palace Museum
วัดหลงซาน Longshan Temple