ทัวร์ไต้หวันแบบส่วนตัว 5 วัน 4 คืน เย่หลิว อี้หลาน

  pg5d4n

  เย่หลิ่ว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น – อี้หลาน

  ไทเปช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ต

  ภัตราคารจีน 100 ล้าน บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง และ ติ่มซำตินไทฟง

  วันแรก   ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  เดินทางโดยสายการบินที่ท่านเลือก พร้อมเดินทางแบบส่วนตัวไปยังโรงแรม
  พักที่ Yisu Taipei Ningxia หรือเทียบเท่า
   วันที่สอง  เย่หลิ่ว – จิ่วเฟิน
   เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

  นำท่านเดินทางสู่ เย่หลิ่ว

  Yehliu

  มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล การกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น   หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน

  กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
   บ่าย

  นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น

  Jiufen Old Street

  ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์ กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง จึงมีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ ” เปยฉิงเฉิงชื่อ ” และ ” อู๋เหยียนเตอะซันซิว ” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทาง มาชื่นชมความงดงามของที่นี่ นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดินเก่าแก่ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ทำให้จิ่วเฟิ่นกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง
  ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซื้อของกินที่แปลกตา อีกทั้งยังมีบัวลอยเผือกที่โด่งดังที่สุดในไต้หวัน เนื่องจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนที่ไหน ท่านสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได้ นอกจากนี้ยังมีสินค้าอีกมากมาย ที่ทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

   ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักที่ Yisu Taipei Ningxia หรือเทียบเท่า
   วันที่สาม อี้หลาน – บ่อน้ำพุร้อนเย็น
   เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

  นำท่านเดินทางไป อี้หลาน

  Yilan

  เป็นมณฑลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวัน หันหน้าออกสู่ทะเล และ มีภูเขาล้อมรอบอีกสามด้าน ทำให้มณฑลอี้หลานมีสภาพแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร
  ในมณฑลอี้หลานมีอุโมงค์ “Hsuehshan Tunnel

  Hsuehshan Tunnel

  ที่ได้ชื่อว่ายาวเป็นอันดับสองในเอเชีย ซึ่งช่วยให้การเดินทางจากมณฑลอี้หลานไปมณฑลไทเปใช้เวลาไม่เกิน 50 นาที และจากสภาพแวดล้อมและน้ำพุร้อน/เย็น รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและสภาพภูมทัศน์ที่เขียวขจี มณฑลอี้หลานจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนจากการทางานและเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงาม

  กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
   บ่าย

  น้ำพุเย็น Su-ao

  suao cold spring

  มีอุณหภูมิเฉลี่ย 22 องศาเซลเซียส มีค่าพีเอชอยู่ที่ 5.5 มีความใส สะอาด ปราศจากสีและกลิ่น สามารถอาบและดื่มได้ ปัจจุบัน มีน้ำพุเย็นเพียงไม่กี่แห่งในโลกเท่านั้น น้ำพุเย็น Su-ao เป็นหนึ่งในสองของน้ำพุเย็นที่มีในเอเชียตะวันออกเฉียงไต้

  จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

  shilin night market

   เป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครัน จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ เต้าหู้เหม็น ไก่ทอด น้ำมะละกอปั่น และอื่น ๆ อีกมากมาย

   ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักที่ Yisu Taipei Ningxia หรือเทียบเท่า
   วันที่สี่ ไทเป – CITY TOUR
   เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

  นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 蒋介石

  Chiang-Kai-Shek

  อาคารสีขาวสี่ด้าน ขนาดใหญ่ สะดุดตามาแต่ไกล ส่วนหลังคามีสีน้ำเงิน ตั้งตระหง่าน ณ บริเวณพื้นที่เขตจงเจิ้นของเมืองไทเป โดยมีอาคารสองแห่งใหญ่ ๆ ตั้งคู่ทางด้านหน้าทั้งขวาและซ้าย คือ National Theater และ National Concert Hall ส่วนบริเวณรอบ ๆ มีสวนสาธารณะที่ชาวไทเปสามารถเดินทางมาออกกาลังกาย และสูดอากาศยามเช้าได้ อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดี เจียง ไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้นสร้างจากโลหะสัมฤทธิ์ ตัวตึกมีสีขาว หลังคาปูกระเบื้องสีฟ้า ผนังทาด้วยหินอ่อน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้เป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน เป็นตัวแทนของท้องฟ้า พระอาทิตย์และเลือดเนื้อที่สูญเสียไป เป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101    (ชมวิวชั้น 89)

  Taipei 101

  ตึกที่มีความสูงถึง 509 เมตร สัญลักษณ์ของ เมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในไทเปอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและมีลิฟต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที บริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่งบริเวณนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน เปรียบเสมือนจิมซาจุ่ย ของฮ่องกงหรือพารากอนของกรุงเทพฯ เลยทีเดียว

  กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
   บ่าย

  จากนั้นนำท่านสู่ ร้านขนมเหว่ยเก๋อ

  vigor kobo

  เป็นขนมที่ขึ้นซื่อของเมืองไต้หวัน ให้ท่านเลือกชิมและหาซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน

  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ซีเหมินติง

  Ximending

  เป็นสถานที่ช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไทเป มีร้านค้า, ร้านอาหารต่างๆมากมายที่จะสร้างสีสัน และความเพลิดเพลินให้กับผู้ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าที่ซีเหมินติงแห่งนี้  ถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่เถาหยวน

   ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักที่ Yisu Taipei Ningxia หรือเทียบเท่า
   วันที่ห้า พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง” – วัดหลงซาน – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
   เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง” 

  national palace museum

  พิพิธภัณฑ์ที่แสนงดงามแห่งนี้เป็นสถานที่เก็บศิลปวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณบางชิ้นมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปถึง 5,000 ปี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ชานกรุงไทเปและเป็นสถานที่เก็บสมบัติและวัตถุโบราณของจีนที่มีชื่อเสียงของโลกที่ประเมินมูลค่ามิได้กว่า 620,000 ชิ้น จากพระราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์รวมทั้งยุคทองทั้ง 5 แห่งประวัติศาสตร์จีน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เก็บรวบรวมศิลปวัตถุของจีนที่มีมูลค่ามหาศาลมากที่สุด และยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องจากศิลปวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้มีจำนวนมาก จึงต้องมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการจัดวางให้ชมศิลปวัตถุที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่วัตถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง เช่น เรือแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว และหยกสีน้ำตาลเหมือนหมูสามชั้นจะมีให้ชมตลอดปี

  กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
   บ่าย

  นำท่านชม วัดหลงซาน

  Longshan Temple

  ผลงานแกะสลักอันหรูหรา ประตูเข้าออกที่บรรจงสร้างอย่างปราณีตและมวลหมู่เทพเจ้าและเทพยดากว่า 165 องค์ ยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่วัดสไตล์พุทธและเต๋าที่ทุกคนศรัทธาหนึ่งในสถานที่ที่ควรมาเยี่ยมเยือนเมื่ออยู่ในไทเป ที่นี่ สัมผัสกับความศักดิ์สิทธิ์จากไต้หวัน นักท่องเที่ยวที่ต้องการสร้างศรัทธา หรือแม้แค่ต้องการเชยชมตัวอย่างผลงานการตกแต่งเชิงสถาปัตยกรรมอันละเอียด  และปราณีตของจีน ก็สามารถมาที่วัดหลงซานได้ เพราะคุณสามารถทำทั้งสองอย่างได้ที่นี่ วัดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1738 และสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่เจ้าแม่กวนอิมผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธ วัดหลงซานได้รับการก่อสร้างขึ้นใหม่ในช่วงต้นของทศวรรษที่ 1900 ปัจจุบันได้หลอมรวมองค์ประกอบแห่งพุทธและเต๋าเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

   ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก