ทัวร์ไต้หวันแบบส่วนตัว 5 วัน 4 คืน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา

  pg5d4nmoonlake

  ไทเป – ทะเลสาบสุริยัน จันทรา – เย่หลิว

  ช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ต – จิ่วเฟิ่น

  ภัตราคารจีน 100 ล้าน บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง และ ติ่มซำตินไทฟง

  วันแรก  กรุงเทพฯ –ไทเป – หนานโถว – แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ณ ที่พัก
  เดินทางโดยสายการบินที่ท่านเลือก โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
  ออกเดินทาง สู่ไทเป โดยเที่ยวบินที่ท่านเลือก
  ถึง ท่าอากาศสนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว Nantou

  มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน เป็นเมืองเดียวที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการทำการเกษตร ทำนาข้าว เพาะปลูกชา ทำให้พื้นที่ดังกล่าวแลดูเขียวชอุ่ม มีสภาพแวดล้อมที่ดี เมืองนี้มั่งคั่งด้วยทรัพยากร และทัศนียภาพที่สวยงาม จนได้รับการขนานนามว่า “สวิตเซอร์แลนด์ตะวันออก”

  เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
  ให้ท่านอิสระแช่น้ำแร่ภายในห้องพักตามอัธยาศัย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และผิวพรรณที่ดี
  พักที่โรงแรม  หรือเทียบเท่า
   วันที่สอง ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง – อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
   เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

  นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา

  Sun Moon Lake

  ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวัน โดยรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมาย

  จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่

  Wen Wu Temple

  เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์

  จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง

  Xuanguang Temple

  นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป

  กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
   บ่าย

  นำคณะเดินทางต่อสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน

  Alishan

   ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักที่โรงแรม  หรือเทียบเท่า
   วันที่สาม นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน – ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
   เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

  นำท่านนั่งรถไฟโบราณนำท่านชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ

  Alishan Forest Railway

  ภายใน อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ในฤดูใบไม้ผลิ นำท่านเดินชมดื่มด่ำกับธรรมชาติของป่าศักดิ์สิทธิ์อาลีซันโดยตลอดสองเส้นทาง

  กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
   บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ไทเป
   ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านช้อปปิ้ง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

  shilin night market

  ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้อสินค้าพื้นเมือง อาหาร หรือสินค้าที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย

  พักที่โรงแรม  หรือเทียบเท่า
   วันที่สี่ อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ – พิพิธภัณฑ์กู้กง – อุทยานเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ไทเป101
   เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

  นำท่านสู่ อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ

  National Revolutionary

  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรชนในสมัยปฏิวัติล้มระบอบแมนจู
  นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง

  national palace museum

  ที่ได้ชื่อว่า เป็น 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก สถานที่รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้

  กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
   บ่าย

   นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว

  Yehliu

  อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน

  ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

  Jiufen Old Street

  ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์ กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่

   ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึก รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 แล้ว)

  Taipei 101

  ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป

  พักที่โรงแรม  หรือเทียบเท่า
   วันที่ห้า วัดหลงซันซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง – สนามบิน – กรุงเทพฯ
   เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

  นำท่านชม วัดหลงซัน

  Longshan Temple

  ซื่อถือเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงให้ท่านได้สัมผัสความงามของสถาปัตยกรรมไต้หวัน
  หลังจากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

  Chiang-Kai-Shek

  ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค

  กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
   บ่าย

  นำท่านสัมผัสแหล่ง ช้อปปิ้งย่านกลางคืน ซีเหมินติง หรือ สยามสแคว์ไต้หวัน

  Ximending

  ให้ท่านได้อัพเดทแฟชั่น อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลาย ตามอัธยาศัย

  ค่ำ บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก